سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف 
نویسنده 
1382/07/01 
1385/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
دارالحدیث 
نویسنده 
1376/07/01 
1379/07/02 
علمی،پژوهشی